JJA チェジュ航空  Jeju Air (2017年)

| 2018年 | ~2016年 |

2017年10月

2017年8月

2017年7月

2017年4月

HL7780
Boeing 737-85F

HL7780
Boeing 737-85F

2017年3月

HL8287
Boeing 737-8Q8
jeju20170325-2

HL8287
Boeing 737-8Q8
jeju20170325-1

jeju20170311-1

2017年2月

HL8033
Boeing 737-8AL
ソン・ジュンギ塗装
jeju20170220-1

HL8061
Boeing 737-8AS
jeju20170218-1

HL8061
Boeing 737-8AS
jeju20170218-2

HL8061
Boeing 737-8AS
jeju20170218-3

HL8061
Boeing 737-8AS
jeju20170218-4

HL8061
Boeing 737-8AS
jeju20170218-5

2017年1月

HL7779
Boeing 737-85F
jeju20170111-1

HL8287
Boeing 737-8Q8
jeu20170104-1

HL8287
Boeing 737-8Q8
jeu20170104-2

| 2018年 | ~2016年 |